Ads Top

Prajakta Mahipudhe Navi Adachan; Fashion designer Marhan Kailapranikaran Nighu Shakte Tichya Navache Zaminapatra Warrant

Actress Prajakta Mahi Hichyaviruddh Jaminapatra Warrant has been issued. Fashion designer Janhvi Manchanda Hilara Marhan would have filed a petition against the accused, the petitioner. But Sunavanisathi Prajakta Jajayat Hajar Rahili Nsalyane, Tichyaviruddha O Warrant Zari Karanayat Alana.
Kashmira Polis Thanyat 5 April 2019 Rosie Janhvi Manchanda would have been NC Dhan Kelly. Prajaktane Tila Marhaan and Shivigali Kyle Asalyache, the charges would have been Prajaktavar bananas. It was the ninth stage Manchanda Yanni Nantar Thane Court Judgment, Prajaktiviruddh Kaliar.
Courts were sent to court, and the order was passed on June 26, the court of justice Sunavani Sathi would have passed the order.

Between this, Prajaktachaya or Kesavar June would have been a great courtesy, but Prajakta Sunavanichya Divshi Courtat Hajar Rahilich Nasalane Janhvi Manchanda Yanche Lawyer Pawar Yanni Prakash Yadav would have been against the warrant. But the Courts are coming to the Tarantas Warrant Kadle Nassle Tari Punha Ekada Prajaktala Samans Reading Yannar. Pan yahi wahi jayar jayi jayyatyat hajar rahili nahi par prajaktala mothya adchanila samore jau shakte. Tichyavirudh Jaminapatra Warrant Nighanyachi Shakti Nakarta Yat Nahi.

Only Prajaktane or half a circle circle Dilelya, I have a lot of hilarity. "Asi kahi gandln unantar level cetavriil lokanasudha kalam asatant".

No comments:

Powered by Blogger.